تبلیغات
کارگروه قرآنی هم اندیشان مصحف نور - اعجاز عددی قرآن کریم

کارگروه قرآنی هم اندیشان مصحف نور
 
قرآن دارای خصوصیات ویژه زیادی است كه از جمله آن تازه ماندن آن در تمام زمانهاست و در هر وقت مطلب جدید برای گفتن دارد و مطابق با زمان ، قابل سرایت و تطبیق بر امور است و رنگ و لعاب كهنگی بر آن هرگز نمی نشیند . از جمله اعجاز قرآن ، اعجاز عددی آن است كه به اختصار میتوان به مواردی از آن اشاره نمود : 1- آیه قرآن « بسم الله الرحمن الرحیم » دارای 19 حرف عربی است . 2- قرآن مجید از 114سوره تشكیل شده است و این عدد به 19 قسمت است ( 19*6 ) .......
 

ادامه مطلب....
3- اولین سوره ای كه نازل شده است سوره علق(شماره96) نوزدهمین سوره از آخرقرآن است . 4-سوره علق 19 آیه دارد . 5- سوره علق 285 حرف (15× 19) دارد . 6- اولین باركه جبرئیل امین به قرآن فرود آمد 5 آیه اولی سوره علق را آوردكه شامل 19 كلمه است . 7-این نوزده كلمه ، 76 حرف (4× 19) دارد كه به تعداد حروف بسم الله الرحمن الرحیم است . 8-دومین باری كه جبرئیل امین فرود آمد9 آیه اولی سوره قلم (شماره 68) را آورده كه شامل 38 كلمه است. (2 × 19 ) 9- سومین باركه جبرئیل امین فرود آمد 10 آیه اولی سوره مزمل (شماره 73)را آورد كه شامل 57 كلمه است. (3× 19) 10- چهارمین باركه جبرئیل فرودآمد 30 آیه اولی سوره مدثر (شماره 74) را آوردكه آخرین آیه آن برآن دوزخ 19فرشته موكلند» می باشد.(آیه 30) 11- پنجمین باركه جبرئیل فرودآمد اولین سوره كامل «فاتحة الكتا ب» را آورد كه به اولین بیانیه قرآن بسم الله الرحمن الرحیم (19 حرف) آغاز می شود. این بیانیه 19 حرفی بلافاصله بعد از نزول آیه «برآن دوزخ 19 فرشته موكلند» نازل شد. این مراتب گواهی ارتباط عاری از شبهه آیه 30 سوره یِ مدثر(عدد 19) واولین بیانیه قرآن«بسم الله الرحمن الرحیم» (عدد 19) با سیستم اعدادی اعجازآمیز است كه بر عدد 19 بنا نهاده شده است . 12-آفریننده به ما می آموزد كه این نظم اعدادی قرآن تذكری به تمام جهانیان است ( آیه 31 سوره مدثر ) ویكی از معجزات عظیم قرآن است. (آیه 35 ) 13- هركلمه ازجمله آغازیه قرآن بسم الله الرحمن الرحیم درتمام قرآن بنحوی تكرار شده كه به عدد 19 قابل تقسیم است، بدین ترتیب كه: كلمه\"اسم\" 19 بار - كلمه\"الله 2698 بار(19*42) - كلمه\"الرحمن\"57 بار (19*3) وكلمه \"الرحیم\" 114 بار (19*6) دیده می شود . 14- قرآن 114 سوره داردكه هركدام ازسوره ها با آیه افتتاحیه \"بسم الله الرحمن الرحیم\" آغاز می شود بجز سوره توبه ( شماره 9 ) كه بدون آیه معموله افتتاحیه است ، لذا آیه \"بسم الله الرحمن الرحیم\" درابتدای سوره ها 113 بار تكرار شده است. چون این رقم به 19 قابل قسمت نیست وسیستم اعدادی قرآن آسمانی ساخته پروردگار باید كامل باشد یكصد وچهاردهمین آیه بسم الله را درسوره نمل كه دوبسم الله دارد آمده، بنابراین قرآن مجید114بسم الله دارد . 15-همانطور كه دربالا اشاره شد سوره توبه فاقد آیه افتتاحیه بسم الله است . هرگاه ازسوره توبه شروع كرده آن را سوره شماره یك وسوره یونس را سوره شماره دو فرض نموده و به همین ترتیب جلو برویم ،ملاحظه می شود كه سوره النمل نوزدهمین سوره است ( سوره 27 ) كه بسم الله تكمیلی دارد. ازاین نتیجه می گیریم كه قرآنی كه اكنون دردست ماست به قرآن زمان پیامبر ازلحاظ ترتیب سوره ها یكی است ... 16-تعداد كلمات موجود بین دو آیه بسم الله سوره النمل 342(18*19) میباشد . 17- قابل توجه است كه اگر شماره هر سوره را با تعداد آیات آن جمع كنیم ، تعداد زوج‌ها 57 عدد و فردها نیز به همان تعداد یعنی 57 عدد میباشد كه این خود به تنهائی یك معجزه است. اما معجزه دیگر اینست كه اگر حاصل جمع‌های زوج را با هم جمع كنیم 6236 بدست می ‌آید كه مساوی است با تعداد كل آیه‌ها ی قرآن. 18- عدد حروف سوره توحید كه به تعبیرروایات نسب یا شناسنامه خداست 66 حرف دارد كه برابرارزش ابجدی اسم جلاله \"الله\" است .یاتعداد حروف سوره نوح علیه السلام 950 وبرابرسالهای دعوت اوست (الف سنه الا خسمین عاما) . و معجزه دیگر اینكه اگر حاصل جمع‌های فرد را با هم جمع كنیم ، 6555 بدست میاید كه مساوی است باجمع كل شماره سوره‌ها ی قرآن. و معجزه دیگر اینكه اگر رقم‌های 6555 را با رقم‌های 6236 جمع كنیم، عدد 38 بدست میآید كه خود ضریب 19 دارد: 2 * 19 = 38 = (6+2+3+6) + (5+5+5+6) همانطور كه تعداد سوره‌های قرآن ضریب 19 دارد: 6 * 19 = 114 درتاریخ ، كتابی سراغ نداریم كه مانند قرآن طبق یك سیستم عددی تنظیم شده باشد . 19-كلمه “الله“ 2698 مرتبه در قرآن تكرار شده كه مضربی از عدد 19 است ( 142*19 ) و تعداد حروف “بسم الله الرحمن الرحیم“ نیز 19 مورد می باشد. مسئله جالب اینكه در سوره اخلاص بعد از “قل هو الله احد “ جمله “ الله الصمد“آمده در صورتی كه اگر “هو الصمد“ می آمد ، جمله صحیح بود. از نظر دستور زبانی باید “هو “ می آمد اما با این حال “الله“ آمده است ، اگر بجای “الله“ “هو“می آمد ، سیستم ریاضی قرآن بهم می ریخت و این مسئله شباهت زیادی دارد به همان “اخوان“ و “قوم“ در سوره “ق“ . 20- در قرآن بعضی از كلمات با كلمه های دیگر كه از نظر معنی با همدیگر تناسب دارند یكسان به كار رفته اند. مثلاً : 1-كلمه “حیوه“ 145 بار با مشتقات آن در قرآن بكار رفته است و به همان تعداد 145 بار كلمه “موت یا مرگ“ با مشتقاتش بكار رفته است . 2- كلمه “دنیا “ 115 بار و كلمه “آخرت“ هم 115 بار بكار رفته است . 3- كلمه “ملائكه“ 88 بار در قرآن آمده است وكلمه “شیاطین“ نیز به همان تعداد 88 بار بكار برده شده اند . 4- حر“ یعنی گرما 40 بار و كلمه “ برد“ یعنی سرما نیز 40 بار بكار برده شده اند . 5- كلمه “مصائب“ 75 بار و كلمه “شكر“ نیز 75 بار . 6- كلمه زكات 32 بار و كلمه “بركات“ نیز 32 بار . 7- كلمه “عقل“ ومشتقات آن 49 بار و كلمه “نور“ نیز با مشتقاتش 49 بار . 8-كلمه مرد 24 مرتبه و كلمه زن نیز 24 مرتبه درقران كریم ذكر شده است. 9-كلمه سختی 102 مرتبه وكلمه صبر نیز 102 مرتبه درقران كریم ذكرشده است. 10- كلمه مردم 50 مرتبه وكلمه پیامبران نیز 50 مرتبه در قران كریم ذكر شده است. 11- كلمه شیطان 11 مرتبه وكلمه مغفرت خواستن نیز 11 مرتبه درقران كریم ذكر شده است. 12- كلمه مصیبت 75 مرتبه و كلمه شكران وسپاس نیز 75 مرتبه درقران كریم ذكرشده است. 13-كلمه صدقه 73 مرتبه وكلمه خوشنودی و رضایت نیز 73 مرتبه درقران كریم ذكرشده است. 14-كلمه مسلمین 41 مرتبه وكلمه جهاد نیز 41 مرتبه درقران كریم ذكر شده است. 15- كلمه زندگی مجلل 8 مرتبه وكلمه زندگی ساده نیز 8 مرتبه درقران كریم ذكر شده است. 16- كلمه محبت 83 مرتبه وكلمه طاعت نیز 83 مرتبه درقران كریم ذكرشده است. 17-كلمه جادو 60 مرتبه وكلمه فتنه نیز 60 مرتبه درقران كریم ذكر شده است. 18-كلمه زكات32مرتبه وكلمه بركت نیز 32 مرتبه درقران كریم ذكر شده است. 19- كلمه فهم ودانش49 مرتبه وكلمه نور و روشن نیز 49 مرتبه درقران كریم ذكرشده است. 20-كلمه صالحات167 مرتبه وكلمه سیات نیز 167 مرتبه درقران كریم ذكرشده است. 21- كلمه زبان 25 مرتبه وكلمه وعظ كردن نیز 25 مرتبه درقران كریم ذكرشده است. 22-كلمه زحمت ومشقت114مرتبه وكلمه شكیبایی نیز 114 مرتبه درقران كریم ذكر شده است . 23- كلمه محمد 4 مرتبه وكلمه شریعت محمد نیز 4 مرتبه درقران كریم ذكرشده است. 24-كلمه صلات 5 مرتبه درقران كریم ذكر شده است. 25- كلمه ماه 12 مرتبه درقران كریم ذكرشده است. 26-كلمه روز 365 مرتبه درقران كریم ذكرشده است. 27-كلمه بحر 32 مرتبه درقران كریم ذكر شده است. 28- كلمه خشكی 13 مرتبه درقران كریم ذكرشده است .
انسان امروز مغرور است و به خود میبالد که توانسته پاسخ بسیاری از مطالب را بفهمد اما غافل از این که قرآن مجید در چهاده قرن پیش به آنها پاسخ گفته است .
عبرت ها چه بسیارند و عبرت پذیر ها کم(امام علی (ع))
طبقه بندی: اعجاز قرآن کریم، 
نوشته شده در تاریخ یکشنبه 21 آبان 1391 توسط . admin